فرم ارزیابی وضعیت متقاضی

مشخصات متقاضی

مشخصات همسر

تحصیلات فرد متقاضی

تحصیلات همسر فرد متقاضی

سوابق کاری فرد متقاضی

آیا بیمه بوده اید؟

سوابق کاری همسر فرد متقاضی

آیا بیمه بوده اید؟

ارزیابی سطح زبان انگلیسی فرد متقاضی

آیا تاکنون در آزمون زبان انگلیسی شرکت کرده اید؟ در صورت شرکت فیلدهای زیر را پر نمایید *

ارزیابی سطح زبان انگلیسی همسر فرد متقاضی

آیا تاکنون در آزمون زبان انگلیسی شرکت کرده اید؟ در صورت شرکت فیلدهای زیر را پر نمایید *

ارزیابی سطح زبان فرانسه فرد متقاضی

آیا تاکنون در آزمون زبان فرانسه شرکت کرده اید؟ در صورت شرکت فیلدهای زیر را پر نمایید *

ارزیابی سطح زبان فرانسه همسر فرد متقاضی

آیا تاکنون در آزمون زبان فرانسه شرکت کرده اید؟ در صورت شرکت فیلدهای زیر را پر نمایید *

شرایط مالی و دارایی های فرد متقاضی

شرایط مالی و دارایی های همسر فرد متقاضی

اطلاعات سفر به کانادا فرد متقاضی

اطلاعات سفر به کانادا همسر فرد متقاضی

سفرهای در ده سال گذشته فرد متقاضی

آیا ویزا گرفته اید؟

اطلاعات تکمیلی فرد متقاضی

آیا تاکنون در ایران و یا هر کشور دیگری مرتکب جرمی شده اید؟
آیا تاکنون در هر کشوری تقاضای پناهندگی داده اید؟
آیا از بیماری مزمن و یا خاصی رنج می برید؟

سفرهای در ده سال گذشته همسر فرد متقاضی

آیا ویزا گرفته اید؟

اطلاعات تکمیلی همسر فرد متقاضی

آیا تاکنون در ایران و یا هر کشور دیگری مرتکب جرمی شده اید؟
آیا تاکنون در هر کشوری تقاضای پناهندگی داده اید؟
آیا از بیماری مزمن و یا خاصی رنج می برید؟